PRE-CONFERENCE WORKSHOP

Tuesday 07. November 

Improved treatments for psychosis

Presentasjon av resultater fra forskningsprosjektet ”Bedre psykosebehandling” - implementering av fire kunnskapsbaserte behandlinger for psykose.
Studien undersøker

  • i hvilken grad kunnskapsbaserte praksiser anbefalt i retningslinjer for psykosebehandling er implementert i psykisk helsevern
  • om implementeringen blir bedre ved implementeringsstøtte
  • om pasienttilfredshet og pasientforløp har sammenheng med grad av implementering.

De fire behandlingene var: Medikamentell behandling, oppfølging av fysisk helse, familiearbeid og trening i individuell mestring av sykdom.

Seminaret presenterer erfaringer og resultater fra studien. Les mer

Speakers:

Torleif Ruud
Torleif Ruud
Prosjektleder, psykiater, professor emeritus ved Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Universitetet i Oslo. Seniorforsker ved FOU-avdelingen, Divisjon Psykisk helse og rus, Akershus universitetssykehus. Tidligere avdelingsoverlege ved Nordfjord psykiatrisenter, forskningssjef for SINTEF Psykisk helse, avdelingssjef i FOU-avdeling psykisk helsevern ved Ahus og professor II ved Universitetet i Oslo.

Karin Drivenes
Karin Drivenes
Utdannet cand. pharm fra Universitetet i Oslo. Hun er master i klinisk farmasi og har en PhD-grad. Hun har arbeidet mange år ved Sykehusapoteket i Kristiansand og Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet Sykehus. Nå er hun ansatt i Direktoratet for e-helse.

Klara Skaare-Flatland
Klara Skaare-Flatland
Utdannet cand. pharm fra Universitetet i Oslo. Klara har lang erfaring som sykehusfarmasøyt fra Sjukehusapoteket i Stavanger og Sjukehusapoteket i Haugesund. Hun er nå ansatt i Avdeling for forsking og innovasjon i Helse Fonna HF som PhD-stipendiat, og er tatt opp på Phd-program ved Høgskulen på Vestlandet.

Tordis Høifødt
Tordis Høifødt
Psykiater og dr.med. Overlege Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Tidligere 1.amanuensis 2, ved UiT Norges Arktiske Universitet. Har vært lokal koordinator for Bedre Psykosebehandling ved UNN.

Stine Larsen
Stine Larsen
Konstituert overlege ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, UNN Åsgård og stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet.

Jan Olav Johannessen
Jan Olav Johannessen
Overlege/Professor emeritus/seniorforsker ved Helse Stavanger/Universitetet i Stavanger.

Inge Joa
Inge Joa
Sykepleier, Phd. Forsker ved TIPS tidlig intervensjon ved psykose, Helse Stavanger.

Kristin Heiervang
Kristin Heiervang
Forsker, psykolog PhD og leder forskningsgruppen «Psykisk helse, behandling og implementering» ved FoU-avdeling psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Hun er ansvarlig for implementeringen av IMR og Ahus sitt bidrag i prosjektet Bedre Psykosebehandling. Hun har arbeidet ved FOU-avdeling psykisk helsevern ved Ahus siden 2009 og har erfaring med flere større forskningsprosjekter. Hennes forskningsområder inkluderer psykososial behandling ved alvorlige psykiske lidelser, implementering av kunnskapsbaserte praksiser, oppsøkende behandlingsteam (ACT-team), implementering og bruk av IMR, samhandling, kvalitet på tjenester og pasienterfaringer. Hun er prosjektleder for forskningen på medisinfri behandling ved Ahus og ansvarlig for implementeringen i prosjektet Bedre Pårørendesamarbeid.

Hanne Clausen
Hanne Clausen
Lege, PhD, postdoktor i prosjektet «Bedre Psykosebehandling» ved Akershus universitetssykehus. Hun har jobbet med forskning på samhandling mellom tjenester for personer med alvorlig psykisk lidelse siden 2009. Hennes arbeid har særlig vært knyttet til ACT- og FACT-team og FACT ung, integrert behandling av samtidig rus og psykiske lidelser (Integrated dual disorders treatment, IDDT) og behandling og oppfølging av kvinner med psykiske lidelser i svangerskap og postpartum. Hanne jobber også som faglig rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP).

Regina Skar-Fröding
Regina Skar-Fröding
Psykolog og postdoktor på FoU-avdeling for psykisk helsevern, Akershus Universitetssykehus. Hun har skrevet doktorgraden sin innen recovery hos mennesker med psykose, samt fornøydhet med helsetjenester hos pasienter med psykose. Hun er for tiden postdoktor i et prosjekt som undersøker faktorer ved helsetjenester som har betydning for pasienters recovery og fornøydhet med behandlingen de mottar.

Eva Biringer
Eva Biringer
Psykiater, dr.med., seniorforsker i Avdeling for forsking og innovasjon, Helse Fonna HF. Hun har forsket innen recovery-perspektivet på psykisk helse og rus siden 2010. Blant annet har hun vært ansvarlig for flere brukerinvolverte forskningsprosjekter og hun har vært evalueringsansvarlig i «Veiviserprosjektet» i Stavanger-regionen og for «Recovery ressursbase» på Haugalandet/Sunnhordland

Espen Woldsengen Haugom
Espen Woldsengen Haugom
Vernepleier med mastergrad i psykisk helsearbeid. Han har erfaring fra akuttpsykiatri og er for tiden stipendiat hvor han forsker på samvalg for personer med psykoselidelser.

Karl Johan Johansen
Karl Johan Johansen
Representant for Mental Helse i prosjektet. I dag rektor ved KBT Fagskole i Trondheim/utdanning for erfaringskonsulenter. Tidligere universitetslektor ved NTNU, Institutt for psykisk helse.

Miriam Hartveit
Miriam Hartveit
Forsker/førsteamanuensis i Helse Fonna HF og ved Universitetet i Bergen. Jobbet med kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og implementering i sykehus i over 20 år, siste 10 år som forsker. Ansvarlig for opplæring av implementeringsveilederne i prosjektet. Fagansvarlig for «Kvalitetsforbedring i helsetjenesten» ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen.

Håkan Nordin
Håkan Nordin
Psykologspesialist, tidligere leder og nå PhD-kandidat i Helse Stavanger HF og ved Universitetet i Stavanger

Please note that the programme may be subject to change