Full Name
Randi Rosenqvist
Job Title
Rettspsykiater
Speaker Bio
Randi Rosenqvist (f 1951) er spesialist i psykiatri og har arbeidet i grenseland mellom psykiatri og staffesakspleien i størstedelen av arbeidslivet. Hun har være overlege ved Regional sikkerhetsavdeling på Gaustad sykehus, hun har vært leder for Den rettsmedisinske kommisjon og har de siste 12 årene før pensjonsalder arbeidet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt som sakkyndig ifm risikovurderinger. Hun har i en årrekke forelest om rettspsykiatriske og fengselspsykiatriske emner i mange fora. Siste året har hun vært opptatt av å øve et press på helseforetakene om å sørge for at også langtidspasienter blir ivaretatt i psykiatrien.
Randi Rosenqvist